සනුදිගේ සිහිනය දිනන්න තටු දුන් Atlas Learn වෙතින්, ඇයට අලුත් සිහින දකින්න සහය

"සිහින සැබෑකරගන්න මහන්සිවෙන සෑම දරුවෙකු පිටුපසම ආදරයෙන්, දරුවන් වෙනුවෙන්ම කැප වුණ මවක් සහ පියෙක් සිටී". දෙමව්පියෝ වගේම, Atlas, ශ්‍රී ලං...

Continue reading